اختیاریه

ميدان اختياريه-ابتداي خ شهيد لطيفي-نبش کوچه شهيد مطلبي