جماران

خ شهيد باهنر-ابتداي خ جماران-روبروي کوچه دوم