قزل قلعه

ميدان گلها- بزرگراه شهيد گمنام- تقاطع بزرگراه کردستان