مشیریه

سه راه افسريه – ميدان آقانور- سي متري صالحي- بعد از چهارراه اول